Plazmové zplyňování

Nabízíme tyto produkty a řešení:
fotovoltaické elektrárny | větrné elektrárny | malé vodní elektrárny | plazmové zplyňování


Plazmové zplyňování výroba energie 21. století

Společnost S.W.H. GROUP SE je obchodním partnerem pro realizace projektů plazmového zplyňování organických hmot s následnou výrobou elektrické energie a tepla, nebo i alternativní výrobou tekutých bio-paliv. Díky vysokým teplotám dosaženým technologií plazmových hořáků dokážeme čistým způsobem z organických hmot vyrobit syntézní plyn, se kterým následně pracujeme jako se surovinou pro výrobu energií, nebo tekutých paliv. Projekty, které nabízíme, zpracovávají na vstupu paliva od různých druhů biomasy, přes čistírenské kaly, komunální a průmyslové odpady až po nebezpečné odpady.

CO JE ZPLYŇOVÁNÍ
Zplyňování je pyrolýzní proces s následnou parciální, tedy částečnou oxidací, kde se za pomocí vysokých teplot převádí organická hmota z pevného skupenství na plynné. Vzniklý plyn se pak může použít nejen jako palivo, ale i jako surovina pro následnou Výrobu celé řady látek. Zplyňování je proces průmyslově využívaný od počátku 20. století. Naši předkové zplyňovali jak dřevo, aby poháněli svá auta dřevoplynem, tak uhlí, aby vyráběli svítiplyn nebo syntetická paliva FT syntézou. Hlavní rozdíl oproti těmto starším metodám je ve zdroji a způsobu předání energie vstupní surovině a v efektivnějším způsobu řízení díky moderním Počítačovým systémům.
Naše zařízení používají termické plazma.
Díky vysokým teplotám a vysoké hustotě energie je celý proces zplyňování účinnější a šetrnější k životnímu prostředí.

CO JE TO "PLASMA-TORCH" (Plazmatron)
Plazmový hořák, neboli plazmatron je nástrojem pro výrobu termického plazmatu, který technologie plazmového zplyňování využívá k předání energie nutné k rozkladu vstupní suroviny. Plasma je ionizovaný, vodivý plyn o teplotě 4 – 5 tisíc °C, který vzniká při průchodu nosného plynu (např. stlačený vzduch) obloukovým výbojem.
Extrémně vysoká teplota a hustota energie umožňuje rychlý a komplexní rozklad veškerých organických látek až na základní elementy. Paralelní proces částečné oxidace poskytuje výsledný produkt zplyňování – syntézní plyn (CO + H2). Plazmové hořáky byly původně vyvinuty za účelem testování odolnosti keramických štítů raketoplánů, které jsou při průchodu atmosférou konfrontovány s teplotami nad 2500 °C.

CO VŠE MŮŽE BÝT PALIVEM
Palivem pro proces plazmového zplyňování může v podstatě být jakákoliv organická hmota, tedy látka obsahující uhlík. Technologie plazmového zplyňování je díky vysokým teplotám také velice robustní a umožňuje v rámci instalované technologie i zpracování různých druhů paliv. Jediným limitujícím parametrem je, aby vstupující palivo nemělo více než 20% obsahu vlhkosti. Pokud má vstupní surovina vyšší obsah vlhkosti, musí se sušit a pokud výrazně nižší, je vhodné pro optimalizaci tvorby a složení syntézního plynu, přidávat do procesu zplyňování vodu ve formě páry. V zásadě se organická vstupní surovina rozlišuje pro účely projektů spíše z hlediska kategorizace vyrobené energie na energii vyrobenou z:
1. obnovitelných
2. neobnovitelných zdrojů energie.
Podle tohoto zařazení se určuje tržní hodnota vyrobené elektrické a tepelné energie, nebo rovněž to jestli se jedná o biopaliva, nebo jen o palivo vyrobené z alternativních zdrojů.

Naše společnost zpracovala pro zákazníky modelovou instalaci:
Nejmenší zařízení zpracovává 1,5 tun paliva hodinově a dodává do sítě přibližně (dle energetického obsahu paliva) až 2 MWe/h.

Hlavní technologické celky procesu PGV:
1. Příjem, skladování a transport vstupní suroviny do reaktoru
2. Zplyňovací reaktor a příslušenství
3. Čištění a úprava syntézního plynu
4. Výroba el. energie a tepelné energie:
a) kogenerační jednotky
b) parní turbína
5. Pomocné provozy

Výstupy z procesu:
El.energie – Kogenerační jednotky: 2,5 MWe/hod
Vlastní spotřeba: 0,5 MWe/hod
Celkem do sítě: 2 MWe/hod tj. 16 GWe/rok
Tepelná energie celkem: 3,7 MWt/hod
Tavenina: 0,06 tun/hod

Naši dodavatelé a partneřiDoporučujeme naše reference

Na stránce reference najdete naše nejzajímavější projekty, které jsme v posledních letech realizovali.

Rychlý kontakt

S.W.H. GROUP SE
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika Czech (+420) 728 327 766

info@swhgroup.eu, www.swhgroup.eu

Jak funguje NET METERING


Fond pracovní doby 8 000 hod./rok, Vstupní surovina celkem 12 000 tun/rok, plocha pozemku 150 x 120 m, výška max. 15m, odhadované investiční náklady 9 mil. EURO.